Kết quả Bằng cử nhân U-cờ-rai-na sử dụng tại Việt Nam ngày 21.01.2021

thg 2 04, 2021 thuy.nguyen


Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ cá nhân cấp ra tại U-cờ-rai-na sử dụng tại Việt Nam.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của cá nhân U-cờ-rai-na cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sử dụng ở Việt Nam, chúng tôi yêu cầu gửi các hồ sơ sau:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.